Ve službách krále Reginalda

Ve službách krále Reginalda

Brzy poté, co tvůj otec, rytíř Branald, zmizel i s výpravou kdesi na severu, ujal se tě podle svého slibu král Reginald a povýšil tě do řad svých pážat. Mezi tvým otcem a králem však byly jakési staré spory, a tak tě král Reginald neměl příliš v lásce a využíval každé příležitosti, aby tě měl z očí. Jedna taková se naskytla, když bylo potřeba doručit důležitý list svobodnému pánu Na strži. Cesta nebyla příliš nebezpečná, neboť vedla užívanými stezkami, byl to tudíž úkol rytíře nedůstojný, vhodný tak pro páže. Volba padla na tebe. Jako doprovod jsi dostal čtyři knechty s kušemi, pod sebe dobrého koně a jídlo na cestu.

Asi o týden později vás cestou k večeru přepadla bouře. Snesla se tma jako v noci, začalo hromobití a průtrž mračen a brzy jste ztratili cestu. Nějaký čas jste bloudili lesními stezkami, které byly stále užší a užší, promáčení až na kost, když tu náhle… Vpředu zazněl nelidský výkřik, vzápětí zadrnčela tětiva, skřek se změnil v chrapot, tvůj kůň se vzepjal, něco těžkého ti ze stromu spadlo na záda… a byla tma.

***

Ráno tě náhodou našli sedláci vracející se z hospody, ale to ses dozvěděl až o několik dnů později, když ses probudil v chalupě jednoho z nich. Tvůj doprovod našli také, ale ti už se nikdy neprobudí. Vlastně jsi je ani pořádně neznal… Dověděl ses také, že to spáchali goblini, kteří mají pelech pod blízkými kopci. Zmizeli všechny koně i s nákladem. Tebe zachránilo jen to, že sis před několika dny do ranců u sedla odložil své lesklé brnění, protože tě při jízdě příliš tížilo. V Šedých, plátěných šatech tě mordýři přehlédli.

Zvolna ses zotavoval a zároveň uvažoval, co dál. Spasil jsi holý život, ale ne svou zásluhou a bylo zřejmé, že nedoručíš-li poselství, bude to vyloženo jako neschopnost a král bude mít konečně dobrý důvod, aby tě propustil ze svých služeb. A pak by tvá budoucnost nebyla zrovna růžová. Mladíků, kteří se nevyznají v ničem než šermu a dvorských mravech, jsou na světě plné hospody. Sedlák ti také vykládal, jak tvrdě goblini sužují okolní kraje, které již nepatří pod Reginaldovu korunu. Zrovna nedávno se ztratila dcera jednoho souseda. Na tvou otázku, zda byla hezká, překvapeně přikývl a ani netušil, že tak definitivně rozhodl o tvém dalším osudu.

Neměl jsi na vybranou. Snad by ses dokázal uživit i jinak, avšak kdybys nesplnil svěřený úkol, tvá rytířská budoucnost by byla navždy ztracena. Rozhod ses, že si pro list dojdeš. A jestli krom něj nalezneš i nějaké poklady a osvobodíš krásnou dívku, tím lépe. Jsi ostatně rytířské krve.

Sedlák, když jsi mu to sdělil, vypadal překvapeně, ale nikoli nepotěšeně. V širém okolí se naneštěstí nenašla jediná pořádná zbraň a platnéř, jak tvrdili sedláci, by za dobré slovo nedal ani okuji. Tvá rozhodnost však již tou dobou neznala mezí. Vzal jsi zavděk vidlemi (ÚČ 2), které, ač jsou velmi nerytířskou zbraní, se užitím trochu podobají píce, navlékl sis pevnou koženou kazajku (OČ 1) a vybaven radou ze staré kroniky Vstup do říše goblinů hledej ve starém hradu na kopci jsi vyrazil.

Pokračuj

Jméno: Horacius Burygal
Zdraví: vynikající
Sebevědomí: chatrné
Charakter: celkem dobrák

Zlaťáky: 0, Měďáky: 0
Zbraň: vidle
Štít: žádný
Zbroj: kožená kazajka